بیرق ملی کونی مناسبتی بیلن ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی نینگ پیامی

ملی بیراغیمیز بیلیم، بیرلیک، بیردملیک و بویوک ملتیمیزنینگ تاریخی دیر. یورتیمیز نینگ فرزندلری جسارت و قربانلیک بیلن عصرلر دوامیده اوشبو بویوکلیکنی سقلب کیلگنلر.

ملی کیملیکنی قوللگن برچه قهرمانلرنینگ یاد و خاطره‌سی منگو و ملی بیراغیمیز هردایم هیلپیره‌ب تورسین.