بیاناتلر

افغانستان اسلامی جمهوریتی ملي خوفسیزلیک بوییچه‌ مصلحتچیسی دوکتور حمدالله محب منطقه‌ دولتلری ملي خوفسیزلیک کینگشی مصلحتچیلری و کاتبلری نینگ ایکّینچی ییغیلیشیده

{مسوده} بیانیه افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی دوکتور حمدالله محب منطقه‌ دولتلری ملي خوفسیزلیک کېنگشی مصلحتچیلری و کاتبلری ...

Page 1 of 1