ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلرینی اصلاحات ایتیش و کوچه یتیریش کنفرانس گزارشینی ایشیتدی

  • News

افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی داکتر حمدالله محب، مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلرینی اصلاح اتیش و کوچه یتیریش بوییچه تورلی گروپلر بیل ...

Page 1 of 18