‎پیام مشاور امنیت ملی به مناسبت روز ملی بیرق

بیرق ملی ما سمبول معرفت، وحدت، اتفاق و تاریخ ملت بزرگ ما است که فرزندان این سرزمین با رشادت و قربانی‌های شان در جریان قرن‌ها‌ این عظمت را حفظ نموده اند.

یاد و خاطره‌ی همه قهرمانان در حمایت از هویت ملی ما جاودانه است و پرچم ملی برای همیش در اهتزاز خواهد بود.