اعلامیه مطبوعاتی دفتر شورای امنیت ملی

اخیرا در رسانه های اجتماعی خبری دست به دست می‌گردد که گویا بعضی از اعضای محترم ولسی جرگه با دفتر شورای امنیت ملی ارتباطات پنهانی دارند و از این آدرس کمک مالی بدست می‌آورند.

دفتر شورای امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان عالی ترین ارگان تقنینی به جایگاه و اعضای شورای ملی کاملاً احترام داشته و این چنین خبر ها را بی اساس خوانده و رد می‌ کند.

نشر این چنین خبر های بی اساس کار حلقات مغرض است که می‌خواهند میان قوه اجرائیه و مقننه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشنج ایجاد شده تا این دو قوه در وضعیت حساس کنونی در اتخاذ تصامیم لازم به مشکل مواجه گردد.

دفتر شورای امنیت ملی در کنار احترام به تمامی اعضای شورای ملی افغانستان تلاش می ورزد تا هماهنگی‌ها میان حکومت و پارلمان افزایش یافته و جهت حل مشکلات در کشور با تمامی اعضای محترم شورای ملی ارتباط کاری داشته باشد و همیشه این ارتباط را حفظ نماید.