مشاور امنیت ملی ‌با سفیر سویدن دیدار تودیعی کرد

داکتر‌ حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با کارولین ویچینی سفیر سویدن مقیم کابل دیدار تودیعی نمود.

در این دیدار مشاور امنیت ملی از نقش سفیر سویدن در گسترش روابط میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و‌کشور شاهی سویدن اظهار سپاس نموده و برای وی در‌ آینده خواهان موفقیت‌های مزید شد.

کارولین ویچینی سفیر سویدن مقیم کابل از همکاری‌های سودمند مقامات حکومت افغانستان اظهار تشکر نموده بیان داشت، که کشورش همچنین در آینده حمایت خویش را در راستای سایر امور بخصوص پروسه صلح افغانستان دوام خواهند بخشید.