از دیروز به این‌سو دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، ۷۱۰ زندانی طالب را از بند رها نموده اند

از دیروز به این‌سو ۷۱۰ زندانی طالب از زندان‌های پروان، پلچرخی و ولایات کشور رها گردیده اند و قرار است امشب و فردا در مطابق به فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی در عید، روند رهایی ۲۰۰۰ زندانی تکمیل گردد.

این رها شده‌گان کسانی اند که در مطابق به لست که از جانب تیم تخنیکی گروه طالبان به تیم تخنيكى دولت جمهوری اسلامی افغانستان داده شده بود.