مشاور امنیت ملی با نماینده خاص جرمنی برای افغانستان دیدار کرد

داکتر حمدالله محب مشارو امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با مارک پوتزل نماینده خاص جرمنی برای افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف روی مذاکرات صلح، وضع تحریم های سازمان ملل متحد بر طالبان و سایر نگرانی های مشترک گفتگو کردند.