مقامات ارشد سکتور امنیتی جلسه نمودند

مقامات ارشد سکتور امنیتی در نشست ‌امروز که تحت ریاست داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردیده بود، وضعیت عمومی امنیتی کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

در این جلسه از پیشرفت‌های به دست آمده درخصوص ادغام پولیس محلی و اردو منطقوی گزارش ارایه گردید.

به همین ترتیب مسؤلین امنیتی با ارائیه گزارش از تطبیق فیصله‌های نشست  کابل- بامیان گفتند که در روند ادغام تشکیلاتی پولیس محلی و اردوی منطقوی پیشرفت‌های لازم به وجود آمده است.

در این جلسه همچنان آن خواست ها و پیشنهادات نماینده گان ارزگان نیزه مطرح شد که چند قبل با مشاور امنیت ملی شریک گردیده بود.

داکتر محب مشاور امنیت ملی در کنار ستایش از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور درخصوص محافظت از خاک و مردم بیان داشت که مبارزه و رشادت این نیروها علیه تروریزم و دشمنان ستودنی است.