مقامات ارشد امنیتی روی وضعیت امنیتی کشور بحث کردند

مسوولین ارشد سکتور امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز در جلسه هفته‌وار خویش وضعیت عمومی امنیتی و تهدیدات احتمالی در کشور را ارزیابی نمودند.

در این جلسه، محافظت و تامین امنیت شاهراه و استفاده موثر از پلان‌های آماده‌شده را مورد بحث گرفته و تصامیم لازم برای آینده اتخاذ گردید.

در نشست امروز همچنین مقامات ارشد امنیتی تهدیدات در سطح کشور را مورد ارزیابی قرار دادند و برای جلوگیری از ترور و اخاذی‌ها روی میکانیزم مشخص نیز بحث کردند.