شورای امنیت ملی

شورای امنیت ملی کشور بر اساس مادۀ ۶۴ قانون اساسی و با درنظرداشت نقش قیادت اعلی نیروهای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل یافته است.

شورای امنیت ملی که توسط رئیس‌جمهورکشور رهبری می‌گردد، معتبرترین و عالی‌ترین مرجع و نهاد تصمیم‌گیر درخصوص امنیت ملی، منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به شمار می‌رود. مقامات عالی رتبه ملکی، نظامی و امنیتی کشور عضویت شورای امنیت ملی را دارا بوده که وظایف و مسؤلیت‌های خویش را مطابق به احکام قانون ایفا می‌نمایند.

شورای امنیت ملی همۀ موضوعات داخلی و خارجی را که تهدید برای امنیت ملی و منافع ملی کشور شمرده می‌شوند، تعریف، تشخیص و بررسی و در مورد آن تصامیم لازم اتخاذ می‌نماید.

جلسه شورای امنیت ملی معمولاً هفتۀ یک‌بار تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار می‌گردد که در آن ضمن بررسی مسایل مهم امنیتی کشور، پالیسی‌ها، استراتیژی‌ها و طرزالعمل‌ها و سایر برنامه‌های مرتبط به امنیت ملی کشور به تصویب می‌رسد.

همچنان جلسۀ شورای امنیت ملی با توجه به اوضاع امنیتی کشور، در صورت نیاز به‌طور فوق‌العاده نیز برگزار می‌گردد

خط مشی یا اهداف شورای امنیت ملی:

تشخیص و بررسی تهدیدات داخلی و خارجی علیه امنیت ملی و منافع ملی کشور و اتخاذ تصامیم لازمه به‌منظور دفع آنها.

  • با درنظرداشت سیاست‌ها و پالیسی‌های عالی مملکت، تعیین و تصویب سیاستهای امنیتی و دفاعی کشور و نظارت از چگونگی اجرای آنها.
  • تشخیص ضرورت‌های استراتیژیک بخش‌های امنیتی و دفاعی افغانستان، جستجوی راه‌های حل و منظور نمودن آنها.