خبر ها

بیانیه ها

متن مکمل سخنرانی داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس حل منازعات شرق میانه:

من می‌خواهم در ابتدا از کشور شاهی بحرین و انستیتوت بین المللی مطالعات استراتژیک برای میزبانی این گفتگوی مهم و دعوت از من برای سخنرانی اظهار تشکر نمایم. من همچنین می‌خواهم از اعضای محترم بور ...