دفتر شورای امنیت ملی

داکتر حمدالله محبمشاور دفتر شورای امنیت ملی

ارگ ریاست جمهوری

خبر ها

بیانیه ها

جلسه سکتور امنیتی روی بهبود وضعیت امنیتی بحث کرد

پنجشنبه گذشته به تاریخ ۲۶ ثور ۱۳۹۸ ماموریت حمایت قاطع یک عملیات هوایی را در ولسوالی نهرالسراج ولایت هلمند اجرا نمود که سهوا شماری از پولیس ملی افغان هدف قرار گرفتند. دفتر شورای امنیت ملی به گونۀ عاجل ...

جلسه سکتور امنیتی روی بهبود وضعیت امنیتی بحث کرد

پنجشنبه گذشته به تاریخ ۲۶ ثور ۱۳۹۸ ماموریت حمایت قاطع یک عملیات هوایی را در ولسوالی نهرالسراج ولایت هلمند اجرا نمود که سهوا شماری از پولیس ملی افغان هدف قرار گرفتند. دفتر شورای امنیت ملی به گونۀ عاجل ...